Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Netcon BVBA
Adres maatschappelijk zetel: Waversebaan 99 bus C1 - 3050 Oud-Heverlee
Telefoon: +32 16 290 007
E-mail: info@ncn.be
Ondernemingsnummer: BE 0464340285

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Netcon BVBA of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Netcon BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Netcon BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Netcon BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Netcon BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Netcon BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Netcon BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

 

Algemene Voorwaarden Netcon BVBA

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. De klant verklaart door zijn bestelling de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in hun geheel te aanvaarden. Netcon BVBA  kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.
   
 2. Op alle aanbiedingen, leveringen en diensten is enkel en alleen het Belgische Recht van toepassing.
   
 3. Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk als via fax of soortgelijke transmissiemedia, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd en ondertekend, en aan Netcon teruggezonden te worden alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen.
   
 4. Alle facturen zijn contant bij afhaling of per voorafgaande overschrijving betaalbaar, tenzij anders bedongen. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 17 % per jaar tot datum effectieve betaling. Bovendien zal er een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden ten belopen van 15 % op het totaalbedrag van de desbetreffende factuur met een minimum van 65 euro exclusief btw. Onkosten die onbetaalde wissels en/of cheques evenals alle andere inningkosten meebrengen, zullen integraal en afzonderlijk aangerekend worden aan de klant, daar deze niet begrepen zijn in de forfaitaire vergoeding die de klant ten laste valt.  Netcon behoudt zich eveneens het recht alle verdere leveringen en diensten stop te zetten bij niet-betaling.
   
 5. Bezwaren tegen alle officiële verkoopsdocumenten dienen binnen de acht dagen na verkoopdatum, schriftelijk en aangetekend te worden ingediend met vermelding van datum en nummer van de factuur. In ieder geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.
   
 6. Klachten inzake de juistheid of de zichtbare gebreken van de betreffende levering moeten gemeld worden binnen de acht dagen na datum van levering en in ieder geval vóór gebruik of doorverkoop van de producten. Gedeeltelijke benutting van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel.
   
 7. De overeenkomst kan door beide partijen eenzijdig beëindigd worden, zonder betalen van een boete of vergoeding, indien men niet tot de uitvoering van de overeenkomst kan overgaan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van derden, oorlog, e.d. …
   
 8. Alle verkochte goederen blijven eigendom van Netcon BVBA totdat de totale prijs, vermeld op de factu(u)r(en), integraal betaald werd.
   
 9. Indien de koper beslist een bestelling te annuleren zal er een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden ten belope van 15 % op de totale waarde van de geannuleerde bestelling met een minimum van 50 euro, zonder uitsluiting een hogere schadevergoeding te kunnen eisen.
   
 10. Indien er voldaan is aan de voorwaarden voor een verkoop op afstand (goederen worden verzonden en niet afgehaald, er is sprake van een online bestelling via onze website en de koper is een particuliere consument), dan heeft de koper het recht om af te zien van zijn bestelling binnen een termijn van 7 dagen. Deze bepaling geldt niet voor producten die op maat gemaakt zijn voor de koper, (configuraties op maat, software op maat, …), speciaal besteld zijn voor de koper en evenmin voor leveringen waarvan de verpakking en /of de verzegeling van het product aangebroken is. In alle andere gevallen vervalt het verzakingsrecht van de koper. Bovendien staat de koper zelf in voor de terugbezorging, en de kosten daaraan verbonden, van het product aan de maatschappelijke zetel van Netcon BVBA.
   
 11. Indien de koper de door hem bestelde goederen niet afhaalt op de door hem meegedeelde datum (zonder voorafgaande verwittiging aan en goedkeuring door  Netcon BVBA), behoudt Netcon BVBA zich het recht om na het verstrijken van een termijn van 15 kalenderdagen de overeenkomst te ontbinden, dit zonder voorafgaande verwittiging aan de klant en zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding. Het bewaren van goederen door  Netcon BVBA  in afwachting van levering of afhaling aan/door de klant gebeuren tevens volledig op kosten en voor risico van de koper. Netcon BVBA behoudt zich tevens het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er sprake is van faillissement of onvermogen van de klant.
   
 12. Goederen worden verzonden voor risico van de koper tenzij er sprake is van verwaarlozing of opzettelijke beschadiging door de vervoerder. De vervoerkosten worden integraal betaald door de koper, tenzij anders overeengekomen.
   
 13. Alle informatie die Netcon BVBA beschikbaar stelt over een product is steeds onder voorbehoud van schrijffouten, fouten, vergissingen of foute inlichtingen ons doorgegeven door de leverancier of producent.  Netcon BVBA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden door foute bestellingen ten gevolge van foute informatie, eventueel weergegeven op onze website. De informatie die de producent meegeeft over een bepaald product primeert steeds op deze die Netcon BVBA biedt aan haar klanten. Foto’s die onze website vertoond worden (al dan niet ter illustratie van een product) zijn louter informatief en in geen geval bindend.
   
 14. Leveringstermijnen, medegedeeld of online, zijn louter exemplatief en zonder verbintenis naar de klant. Netcon BVBA streeft ernaar ze na te komen in de mate van het mogelijke. Vertragingen kunnen geenszins aanleiding geven tot een vermindering van de totaalprijs noch kunnen zij het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop en/of het eisen van een schadevergoeding wettigen.
   
 15. Defecte goederen dienen steeds in originele verpakking, en indien deze ontbreekt in een verpakking gelijkwaardig aan deze, teruggestuurd worden aan Netcon BVBA. Het defecte product dient teruggestuurd te worden met een beschrijving van het defect. Indien niet aan voorvernoemde voorwaarden voldaan is, behoudt Netcon BVBA zich het recht de goederen zonder nazicht of herstelling terug te zenden  naar de klant. De kosten hieraan verbonden vallen eveneens ten laste van de klant. Klant is eveneens gehouden de schade die Netcon BVBA ondergaat ten gevolge van herstellingswerken aan goederen van klant, te vergoeden. Schade opgelopen aan het product tijdens het vervoeren of transporteren van het product naar Netcon BVBA vallen niet onder garantie, zonder ook nog voor omruiling in aanmerking te komen. Voor producten die niet aangekocht zijn bij Netcon BVBA of waaruit blijkt dat ze nooit defect geweest zijn, en die ter herstelling teruggestuurd worden aan Netcon BVBA, zal er een forfaitair bedrag van 25 euro exclusief BTW aangerekend worden aan de klant. Alle kosten voor de stockage van goederen die zich in ruimten van Netcon BVBA bevinden tijdens herstelling of upgrade vallen ten laste van de klant.
   
 16. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle door Netcon BVBA uit te voeren reparatiewerkzaamheden verricht tegen geldend tarief en worden alle vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Netcon BVBA. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt klant geacht een back-up van alle data op ter herstelling binnen gebrachte goederen te hebben gemaakt. Netcon BVBA dient op eigen initiatief geen back-ups te maken of te bewaren.
   
 17. Netcon BVBA is te allen tijde gerechtigd enig goed dat Netcon BVBA onder enigerlei titel van de wederpartij onder zich houdt terug te houden tot het moment dat de wederpartij al hetgeen hij Netcon BVBA verschuldigd is heeft voldaan, of voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien Netcon BVBA zich genoodzaakt ziet dit retentierecht uit te oefenen, is Netcon BVBA tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief opslagkosten.
   
 18. Bepaalde door Netcon BVBA geleverde goederen dragen een garantie van 1 tot meerdere jaren met zich mee. Deze termijn zal aan de klant meegedeeld worden n.a.v. de verkoop. Goederen waarvan de totaalprijs niet meer dan 100 euro bedraagt, kunnen enkel omgeruild worden indien er een defect gemeld wordt binnen de 7 werkdagen na aankoopdatum. Waarborgen en garanties worden bepaald overeenkomstig de overeenkomsten met en verplichtingen van de overeenkomstige leverancier. Zichtbare schade, schade veroorzaakt
  door derden of schade veroorzaakt door onjuist gebruik, …, vallen nooit onder de garantie.
   
 19. Vooruitbetaling vragen wij als u een nieuwe klant bent en als de waarde van de eerste bestelling onder de € 150,- excl. BTW (= € 181.50,- incl. BTW) ligt. Bestelt u nog eens of vaker, dan tellen wij het totaal bij elkaar op. Na verloop van tijd, als u regelmatig bestellingen boven de grens van € 500,- ex. BTW heeft, kunt u uw bestelling betalen na ontvangst van de factuur.

Het eigendoms- en auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Netcon BVBA als maker in de zin van de Auteurswet, tenzij anders overeengekomen. Netcon BVBA kan als auteursrechthebbende over het werk beschikken .Netcon BVBA is te allen tijde gerechtigd om het werk te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Netcon BVBA openbaar te maken of te verveelvuldigen. Behoudens andersluidende afspraken heeft Netcon BVBA de vrijheid om het ontwerp en/of concept te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie